Algemene voorwaarden | etiketten.nl
  • Gratis verzending NL & BE vanaf €125,-
  • Voor 16:00 besteld, dezelfde werkdag verzonden
  • Direct advies via de chat

Algemene voorwaarden van MASTER NEDERLAND BV gevestigd te Ede

Artikel 1. Toepasselijkheid

A. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
E. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Aanbiedingen

A. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken enz.
B. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
C. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en stansmessen, die door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd, blijven, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, ons eigendom en de intellectuele eigendomsrechten daarop blijven bij ons rusten.

Artikel 3. Overeenkomsten:

A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds danwel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
B. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.
C. Indien de overeenkomst tussen ons en de wederpartij langs elektronische weg tot stand komt, is deze definitief wanneer de wederpartij heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden, hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven en wanneer de wederpartij de betaling heeft voldaan via iDEAL, Credit Card, Bancontact of Sofort Banking.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Herroeping

A. Het recht op herroeping geldt alleen voor consumenten. Bedrijven hebben geen recht op cancelen, voor hun geldt gewoon de (koop)overeenkomst.
B. De wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de wederpartij ons (Master Etiketten B.V., Frankeneng 116-C, 6716 AA Ede, Nederland, telefoon +31 (0)318 595 580, info@etiketten.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De wederpartij kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de wederpartij om de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
C. Gevolgen van de herroeping. Als de wederpartij de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de wederpartij de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen hem terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de wederpartij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of de wederpartij heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De wederpartij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De wederpartij is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
De wederpartij is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
D. Uitzonderingen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een koop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

Artikel 5. Prijzen

A. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende faktoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende faktoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
B. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
C. De prijs is exclusief omzetbelasting.

Artikel 6. (Af)levering

A. Wij zijn verplicht om de (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel ontbinding der gesloten overeenkomst.
B. (Af)levering zal plaatshebben ter domicilie van de wederpartij.
C. Wanneer de zaken aan de opdrachtgever zijn aangeboden en door deze niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
D. Zijn de zaken 30 dagen na faktuurdatum nog niet betaald, dan is de opdrachtnemer gerechtigd aan de afnemer terzake van opslagkosten 1 % per maand of gedeelte daarvan van het gehele faktuurbedrag, exclusief B.T.W. in rekening te brengen.
E. De opdrachtnemer is echter evenzeer gerechtigd, zulks te zijner keuze, de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever elders op te slaan.
F. Indien niet op de afgesproken plaatsingsdatum om een bij de opdrachtgever gelegen reden tot levering en/of plaatsing kan worden overgegaan, danwel indien "op afroep" is verkocht, zal de opdrachtgever nadien aan opdrachtnemer schriftelijk doen weten, wanneer hij gereed is de zaken te ontvangen, resp. wanneer tot plaatsing kan worden overgegaan. In dat geval behoeft opdrachtnemer niet tot levering, resp. plaatsing van de zaken over te gaan op een termijn, korter dan vier weken na de datum van ontvangst van het betreffende bericht van opdrachtgever, zulks in verband met de werkindeling en planning van opdrachtnemer.
G. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen faktureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 14 van deze voorwaarden zijn ook op deze fakturen van toepassing.

Artikel 7. Transport

A. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
B. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

A. Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
B. De wederpartij heeft het recht de zaken door te verkopen en te verwerken in het kader van haar normale bedrijfsvoering.
C. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance, aanvraag van surséance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelestelling, overlijden of likwidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar.
D. De eventuele uitoefening door ons van de rechten ons toekomend op grond van het eigendomsvoorbehoud, waaronder het eventueel leggen van beslag op de zaken kan geenszins worden beschouwd als een handeling opleverende ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Niet-toerekenbare niet-nakoming

A. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
B. Onder "niet-toerekenbare niet-nakoming" wordt in ieder geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoei-lijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare nietnakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
C. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.
D. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
E. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

A. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direkt of indirekt, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respektievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
B. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de faktuurprijs van de betrokken zaken danwel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
C. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 11. Vrijwaring

De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons.

Artikel 12. Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid

A. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad.
B. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag onzerzijds zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen terzake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de wederpartij hieraan geen gevolg geeft, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar.

Artikel 13. Betaling

A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto - contant - bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen veertien dagen na faktuurdatum.
B. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
C. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
D. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, wordt de betaling voldaan door ons te machtigen tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van zijn bankrekening via iDEAL, Credit Card, Paypal, Bancontact of Sofort Banking.
E. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
F. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na faktuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 14. Rente

A. Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het faktuurbedrag verschuldigd vanaf de faktuurdatum.
B. Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 1 % per maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 15. Kosten

A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
B. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Bevoegde rechter

Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.


Gedeponeerd ter griffie bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem, Nederland d.d. 6 januari 1994.

 

 

 

 


Etiketten.nl voldoet aan de Trusted Shops kwaliteitscriteria

Veilig betalenPrivacy beschermingHerroepingsrechtKopersbescherming


GRATIS verzending vanaf   
€ 125,- (excl. BTW).
Daaronder € 5,95 excl. BTW verzendkosten binnen NL & BE

Gemaakt in Nederland

Etiketten.nl produceert alle etiketten enkel in haar eigen vestigingen in Nederland
Meer over Etiketten.nl »

Wij zijn producent.